~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..................................................................... ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του.Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία ...Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».
Μίλαν Κούντερα (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
................................................................με καθημερινή ενημέρωση από τις Παροικίες των Αρκάδων

Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά.
Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου των Αρκάδων Ζωγράφου σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητές τους και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή του.
Ευχαριστούμε
~~~~~~~~~~~~~~~
- Το Σάβ­βα­το 12/12 ο Σύν­δε­σμος Αρκά­δων Ζω­γρά­φου “Ο Θε­οδ. Κο­λο­κο­τρώ­νης­” δι­ορ­γά­νω­σε προ­σκυ­νη­μα­τι­κή εκ­δρο­μή στην ι­στο­ρι­κή Ιε­ρά Μο­νή Κερ­νί­τσας. Συμ­με­τεί­χαν 60 πε­ρί­που μέ­λη μ΄έ­να πούλ­μαν. Γευ­μά­τι­σαν δε στην ό­μορ­φη Βυ­τί­να, ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­κε ο Πρό­ε­δρος της Παγ­γορ­τυ­νι­α­κής Ενώ­σε­ως Παναγιώτης Πλέσ­σι­ας. 

- Σε σύ­σκε­ψη που έ­γι­νε στον Δή­μο Ζω­γρά­φου με εκ­προ­σώ­πους των Εθνι­κο-­το­πι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων της πό­λης και υ­πό την Προ­ε­δρί­α της Δη­μάρ­χου Τί­νας Κα­ρα­φα­τσά­κη, α­πο­φα­σίσ­θη­κε η συν­δι­ορ­γά­νω­ση α­πό κοι­νού πο­λι­τιστι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων γι­α το 2016. 

- Τις η­μέ­ρες των ε­ορ­τών μέ­λη του Δ.Σ. με ε­πι­κε­φα­λής την Τα­μί­α Αθη­νά Πουρ­να­ρά ε­πι­σκέ­φθη­καν το Γη­ρο­κο­μεί­ο Ζω­γρά­φου της Εκκλη­σί­ας και προ­σέ­φε­ραν φα­γη­τά και γλυ­κά στους τρο­φί­μους του. 

- Η εκ­δή­λω­ση κο­πής της πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κης πίτ­τας, θα γί­νει την Δευ­τέ­ρα 8 Φε­βρου­α­ρί­ου 7 μ.μ. στο κέν­τρο α­να­ψυ­χής “Αρχι­τε­κτο­νι­κή” ο­δός Ού­λοφ Πάλ­με. Θα προ­βλη­θεί μι­κρή ται­νί­α γι­α τα Μο­να­στή­ρι­α της Αρκα­δί­ας, ε­νώ θα υ­πάρ­ξει και έκ­θε­ση φω­το­γρα­φι­ών με θέ­μα “το πα­ρα­δο­σι­α­κό φούρ­νι­σμα στην Αρκα­δί­α”. Επί­σης θα τι­μη­θεί ο Γορ­τύ­νι­ος προϊ­στά­με­νος του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Ι. Να­ού Αγί­ου Θε­ρά­πον­τος Ζω­γρά­φου Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π. Χα­ρά­λαμ­πος Πα­νό­που­λος, α­πό Γα­λα­τά Περ­δι­κο­νε­ρί­ου, γι­α την πο­λυ­σχι­δή δρά­ση του. 

- Ο Σύν­δε­σμος Αρκά­δων, υι­ο­θέ­τη­σε πρω­το­βου­λί­α και ψή­φι­σμα του Συλ­λό­γου Αρκά­δων Β. Αττι­κής και της Σ.Ε. Συλ­λό­γων Αρκά­δων Αττι­κής γι­α ε­πι­στρο­φή των γλυ­πτών του Να­ού του Επι­κου­ρεί­ου Απόλ­λω­να, που βρί­σκον­ται σή­με­ρα στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σεί­ο. Το ψή­φι­σμα α­φού υ­πο­γρα­φεί α­πό μέ­λη των Συλ­λό­γων θα πα­ρα­δο­θεί σε εκ­πρό­σω­πο της UNESCO.